De heffing van overdrachtsbelasting met betrekking tot ...

De fotoresolutie van smartphones en digitale camera's neemt elke dag toe. Het wordt dan ook steeds moeilijker om foto's te delen, op cloudsystemen op te slaan of op apparaten met beperkte opslagcapaciteit te bewaren.

De fotoresolutie van smartphones en digitale camera's neemt elke dag toe. Het wordt dan ook steeds moeilijker om foto's te delen, op cloudsystemen op te slaan of op apparaten met beperkte opslagcapaciteit te bewaren. submitted by dany_pinoy to PindaNet [link] [comments]

10-15 02:08 - 'bwo 10tallen terra over 4G? de snelheid is dan toch wel enorm beperkt al. "hoeveel denk je te kunnen downloaden" is ook een gans andere vraag dan "hoeveel kan je potentieel downloaden op een maand tijd". Ik *denk* namelij...' by /u/Sensiburner removed from /r/belgium within 564-574min

'''
bwo 10tallen terra over 4G? de snelheid is dan toch wel enorm beperkt al. "hoeveel denk je te kunnen downloaden" is ook een gans andere vraag dan "hoeveel kan je potentieel downloaden op een maand tijd". Ik denk namelijk dat ik geen 24/24 wakker ga zijn en op mijn gsm ga zitten. Ik denk ook dat ik niet altijd de maximum theoretische bandbreedte ga kunnen halen in de realiteit. Gaan we niet stoppen met die semantische zever trouwens? Denk dat niemand hier ontkent dat "onbeperkt" eigenlijk niet zo onbeperkt is. Hoe veel "onbeperkt" dan wel zou moeten zijn is voor interpretatie vatbaar & daar kunnen we in feite nog een paar weken over doorwortelen.
'''
Context Link
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: Sensiburner
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]

10-15 02:07 - 'manee dat is exact hetzelfde. Voor internet over de kabel is 750gig ook veel te beperkt als het als "onbeperkt" wordt geadverteerd. Wat is 750gig als je ~~elke dag 8 uur op pornhub VR zit~~ Disney+ streamt met het hele ge...' by /u/Sensiburner removed from /r/belgium within 553-563min

'''
manee dat is exact hetzelfde. Voor internet over de kabel is 750gig ook veel te beperkt als het als "onbeperkt" wordt geadverteerd. Wat is 750gig als je elke dag 8 uur op pornhub VR zit Disney+ streamt met het hele gezin?
'''
Context Link
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: Sensiburner
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]

'Ook GGD Rotterdam beperkt contactonderzoek vanwege capaciteitsgebrek'

'Ook GGD Rotterdam beperkt contactonderzoek vanwege capaciteitsgebrek' submitted by remvs98 to NUjijDiscussies [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Geurts over het zogeheten gelijkberechtigingsdossier

Geachte Voorzitter,   Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Geurts (CDA) over het zogeheten gelijkberechtigingsdossier (kenmerk 2018Z19045, ingezonden 23 oktober 2018).   Carola Schouten   Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit     1 Herinnert u zich de antwoorden op eerdere Kamervragen over het zogeheten gelijkberechtigingsdossier?   Antwoord   Ja.     2 Bent u bekend met de inhoud van het arrest van het Gerecht inzake vermeende onrechtmatige staatssteun in verband met de gesubsidieerde verwerving of het gratis ter beschikking stellen van natuurterreinen?   Antwoord   Ja.     3 Gezien het oordeel van het Europees Hof dat de Europese Commissie formeel onderzoek moet openen naar de Nederlandse staatssteun aan de zogeheten Terrein Beherende Organisaties (TBO's) naar aanleiding van de klacht van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG), deelt u de mening dat een dergelijk formeel onderzoek ertoe kan leiden dat de TBO's grote bedragen aan staatssteun terug moeten betalen? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   De maatregel waar het in deze procedure om gaat, betreft subsidies voor grondverwerving en grondoverdrachten ‘om niet’ aan de TBO’s (hierna: PNB regeling). Het gaat bij de TBO’s in de kern om de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en de twaalf provinciale landschappen. Door de PNB-regeling konden gronden van ecologische waarde worden verworven, pachtovereenkomsten worden beëindigd en gronden worden aangekocht of geruild die nodig waren voor de vorming van de ecologische hoofdstructuur (het huidige natuurnetwerk Nederland), een kerninstrument voor de bescherming van de biodiversiteit.   De Europese Commissie is tot de conclusie gekomen – op grond van haar bevindingen in het inleidend onderzoek – dat de betrokken steunmaatregel staatssteun inhield, maar dat deze uit hoofde van artikel 106, lid 2, VWEU verenigbaar was met de interne markt.   Het Gerecht van Eerste Aanleg is van oordeel dat de Europese Commissie de formele onderzoeksprocedure ingevolge artikel 108, lid 2, VWEU had moeten openen omdat zij – bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de steunmaatregel met de interne markt – had moeten concluderen dat er ernstige moeilijkheden waren. Het Gerecht komt tot dit oordeel onder meer vanwege de duur van de goedkeuringsprocedure, ook al had die volgens de Europese Commissie met specifieke factoren te maken die als zodanig los staan van de inhoudelijke beoordeling onder het relevante staatssteunkader.   Aan het einde van een formele onderzoeksprocedure kan de Commissie ofwel tot de conclusie komen dat er geen sprake is van staatssteun ofwel een positief besluit nemen waarbij zij de staatssteun wederom verenigbaar verklaart met de interne markt ofwel een negatief besluit nemen waarbij zij tot de bevinding komt dat de staatssteun toch niet met de interne markt verenigbaar is. Alleen in dit laatste geval kan de Commissie besluiten dat de onverenigbare staatssteun teruggevorderd moet worden bij de begunstigden. Overigens oordeelt de Europese Commissie in haar besluit dat natuurbeheer een exclusief sociaal en niet-economisch karakter heeft. De natuurorganisaties voeren evenwel ook beperkte secundaire economische activiteiten uit, zoals de verkoop van hout, waardoor zij aan te merken zijn als ondernemingen in de zin van het staatssteunrecht.   Het Gerecht velt geen inhoudelijk oordeel over het goedkeuringsbesluit van de Commissie. De beschikking heeft een procedureel gebrek. De Commissie heeft de procedurele rechten van de VGG geschonden door niet de formele onderzoeksprocedure naar aanleiding van de VGG-klacht naar de staatssteunmaatregel in te stellen.   Het is aan de Europese Commissie om een nieuw besluit te nemen, mocht zij besluiten tot het openen van de formele onderzoeksprocedure. Uit het goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie uit 2015 blijkt echter duidelijk dat de Europese Commissie dit als verenigbare staatssteun beschouwt. Het is waarschijnlijker dat de Europese Commissie dit, na behandeling van de formele onderzoeksprocedure, wederom als verenigbare staatssteun ziet dan dat zij het als onverenigbare staatssteun gaat kwalificeren. Het is dus nog maar zeer de vraag of dit onderzoek ertoe zal leiden dat TBO’s grote bedragen aan staatssteun terug zouden moeten betalen.   4 Waarom is indertijd niet vooraf, vóór de verstrekking van staatssteun aan TBO's, bij de Europese Commissie de staatssteun ter goedkeuring gemeld en een goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie afgewacht, te weten de standstill-verplichting?   Antwoord   De begunstigden van de PNB-regeling waren niet-gouvernementele organisaties waarvan de belangrijkste statutaire doelstelling bestaat in het in stand houden en beheren van de natuur. Aangezien hun hoofdactiviteit natuurbeheer is, hetgeen geen marktactiviteit is, en hun secundaire wel economische activiteiten (de verkoop van hout en vlees, de verhuur van jacht- en visrechten en toeristische activiteiten) volledig aan de hoofdactiviteit ondergeschikt waren, is er destijds vanuit gegaan dat de subsidieverlening en de overdracht van grond ‘om niet’ niet als staatssteun was aan te merken. De opbrengsten van de secundaire activiteiten vormden, net als de ontvangen subsidies en andere contributies en donaties van hun leden, een inkomstenbron voor de bekostiging van hun hoofdactiviteit en moesten worden gebruikt om de beheerkosten te dekken. Wanneer de inkomsten hoger waren dan de beheerkosten, moesten deze worden geherinvesteerd in natuurbehoud of worden afgedragen aan de Nederlandse Staat.   Pas met het arrest van 12 september 2013, Duitsland/Commissie (T347/09, niet gepubliceerd, EU:T:2013:418), waarin het Gerecht heeft vastgesteld dat dergelijke secundaire activiteiten economische activiteiten zijn, werd duidelijk dat de Europese rechter dit onder omstandigheden als staatssteun zou kunnen kwalificeren.   Overigens zijn er ook nu nog argumenten die kunnen worden aangevoerd voor de stelling dat hier geen sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het VWEU.   5 Hoe hoog schat u het risico in dat TBO’s de gegeven steun moeten terugbetalen? Wat is het geldbedrag dat terugbetaald zou moeten worden?   Antwoord   In het antwoord in vraag 3 heb ik aangegeven dat het nog maar zeer de vraag is of het formele onderzoek ertoe zal leiden dat TBO’s grote bedragen aan staatssteun terug zouden moeten betalen. Om welk geldbedrag het hier zou gaan is onbekend.   6 Klopt het dat vanwege het niet naleven van de ‘standstill’-verplichting op de Nederlandse overheid een juridische verplichting rust om in ieder geval de rente over de verleende staatssteun aan de TBO's terug te vorderen, ook als de staatssteun goedgekeurd wordt door de Europese Commissie? Zo nee, waarom niet? Om welk geldbedrag aan rente zou het gaan?   Antwoord   Uit de rechtspraak van het EU Hof van Justitie blijkt niet of de steunverstrekkende autoriteit van een lidstaat ertoe gehouden is om – zonder daartoe door een besluit van de Europese Commissie of een uitspraak van de nationale rechter gedwongen te zijn – op eigen initiatief reeds rente over de (wel verenigbare) uitgevoerde staatssteun te vorderen. Bovendien blijkt uit de uitspraak van het Gerecht dat er gerede twijfel is over de onverenigbaarheid van de staatssteun.   Om welk geldbedrag aan rente het hier zou gaan is onbekend.   7 Klopt het dat de VGG aangeboden heeft met de Nederlandse Staat en de TBO’s deze staatssteunkwestie buiten rechte af te wikkelen in ruil voor intrekking van de klacht? Zo ja, waarom is hier niet op ingegaan?   Antwoord   Dit klopt.   Tussen 2013 en 2016 hebben de heren Co Verdaas en Sybe Schaap op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en IPO en op voordracht van de TBO's en de VGG een bemiddelingspoging gedaan die niet tot resultaat heeft geleid. In 2017 hebben enkele informele, verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen de VGG en vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om te bezien of er grond was een nieuwe bemiddelingspoging te starten. Ook deze gesprekken hebben niet tot resultaat geleid.     8 Vindt u het risico dat de TBO's naar aanleiding van het onderzoek van de Europese Commissie mogelijk grote bedragen aan staatssteun moeten terugbetalen aanvaardbaar?   Antwoord   Zie mijn antwoord bij vraag 3.     9 Is bovengenoemde uitspraak voor u reden om een leidende rol te gaan spelen in het faciliteren van een schikking tussen de Staat, de VGG en de TBO's? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Gezien het antwoord dat ik op vraag 3 geef, zie ik vooralsnog geen directe aanleiding een leidende rol op mij te nemen in een mogelijke schikking. Wel wil ik bezien of het zinvol is om een voor alle partijen acceptabele en onafhankelijke verkenner in te schakelen die onderzoekt of er perspectief is om vervolg te geven aan eerdere bemiddelingspogingen.     10 Hoe hoog schat u de kans in dat de Europese Commissie hoger beroep tegen de uitspraak van het Hof gaat aantekenen? Is dat wenselijk? Zo ja, waarom?   Antwoord   Het is aan de Europese Commissie om een hogere voorziening in deze zaak al dan niet in te stellen. Zij kan echter ook besluiten – zonder een hogere voorziening in te stellen – tot het openen van de formele onderzoeksprocedure. Inmiddels is duidelijk dat de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland een hogere voorziening heeft ingesteld tegen de uitspraak van het Gerecht.  
  Datum: 11 februari 2019    Nr: 2019D05716    Indiener: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

10-05 01:28 - 'Ja uiteindelijk zijn de studies piloot echt niet onoverkomelijk moeilijk, zijn ook zeer beperkt qua lengte' by /u/quickestred removed from /r/belgium within 215-225min

'''
Ja uiteindelijk zijn de studies piloot echt niet onoverkomelijk moeilijk, zijn ook zeer beperkt qua lengte
'''
Context Link
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: quickestred
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]

Antwoord op vragen van de leden Van Helvert en Van Dam over het bericht ‘Niemand vertelt ons wat’

Vragen van de leden Van Helvert en Van Dam (beiden CDA) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken over het bericht «Niemand vertelt ons wat» (ingezonden 20 december 2017). Antwoord van Minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 19 januari 2018).   Vraag 1, 2, 3, 4, 5 Kent u het bericht «Niemand vertelt ons wat»?1 Kunt u aangeven hoe de nabestaanden begeleid en ondersteund worden door de Nederlandse regering? Hoe draagt de Nederlandse regering bij aan de ondersteuning van het politieonderzoek in Maleisië? Waarom is er geen contactpersoon voor nabestaanden van slachtoffers van misdrijven in het buitenland? Ziet u verdere ruimte voor verbetering wat betreft de ondersteuning van nabestaanden van slachtoffers van misdrijven in het buitenland?   Antwoord 1, 2, 3, 4, 5 Op verzoek van de nabestaanden verleent het Ministerie van Buitenlandse Zaken consulaire bijstand bij overlijden van een Nederlander in het buiten- land. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag onderhoudt contact met een contactpersoon van de overledene in Nederland. Indien er nabe- staanden verblijven in het land van overlijden onderhoudt de Nederlandse ambassade contact met de nabestaande(n) ter plaatse. De ambassade houdt daarnaast contact met de lokale autoriteiten. Bij bijstand na overlijden gaat het in de regel om het ondersteunen bij de repatriëring van het stoffelijk overschot naar Nederland, het opvragen van overlijdensaktes of politie- en autopsierapporten. Indien een overlijden aanleiding geeft tot een lokaal politieonderzoek kan het ministerie op verzoek van de nabestaanden de voortgang van het onderzoek volgen en waar nodig de lokale autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek, vragen om een voortvarende behandeling. Nederland kan zich niet mengen in een politieonderzoek door buitenlandse autoriteiten naar een zaak die zich in het buitenland heeft afgespeeld.   1 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1449514/niemand-vertelt-ons-wat»   Slachtofferhulp Nederland kan slachtoffers van een misdrijf of een ongeval na terugkeer in Nederland emotionele en praktische steun bieden en ook beperkte juridische bijstand. Indien nabestaanden dit wensen, brengt het ministerie hen in contact met Slachtofferhulp. De dood van Ivana Smit in Kuala Lumpur is dramatisch. Ik hoop dat er snel helderheid komt voor de nabestaanden over wat er is gebeurd. De Maleisi- sche autoriteiten onderzoeken de toedracht. Ook het Nederlands Openbaar Ministerie beziet of feiten en omstandigheden aanleiding geven tot het starten van een strafrechtelijk onderzoek. De nabestaanden van Ivana Smit hebben consulaire bijstand ontvangen langs bovenstaande lijnen. De Nederlandse ambassade in Kuala Lumpur heeft na 7 december jl. al het mogelijke gedaan om de nabestaanden bij te staan en te bemiddelen tussen hen en de Maleisische autoriteiten. De vragen en zorgen van de nabestaanden zijn door de ambassade aan de Maleisische autoriteiten overgebracht en er is daarbij aangedrongen op een zorgvuldig en voortva- rend onderzoek. Verdere details deelt het ministerie steeds met de nabestaan- den. Deze hebben via hun contactpersoon aan het Ministerie van Buiten- landse Zaken, in lijn met wat de advocaat van de familie in de media heeft gemeld, laten weten tevreden te zijn met de consulaire bijstand die het ministerie heeft gegeven na het overlijden en bij de overbrenging van het lichaam van Ivana Smit naar Nederland.  
  Datum: 19 januari 2018    Nr: 2018D00202    Indiener: H. Zijlstra, minister van Buitenlandse Zaken
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht van de gemeente Rotterdam dat Stichting Acato, een onderwijsvoorziening voor leerlingen met autisme met dit werk moet stoppen

Vragen van het lid Kwint (SP) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht van de gemeente Rotterdam dat Stichting Acato, een onderwijsvoorziening voor leerlingen met autisme met dit werk moet stoppen.   Antwoord van Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).   1   Staat u nog steeds achter de inhoud van uw brief over het feit dat het onderwijsaanbod bij Stichting Acato, een onderwijsvoorziening voor leerlingen met autisme die geen plek hadden in onderwijs en jeugdzorg, per 1 mei 2019 van de gemeente Rotterdam moet stoppen, omdat de gemeente Rotterdam het vertrouwen heeft opgezegd in stichting Bloemfleur aangaande locatie de Koepel?   Wij blijven van mening dat elk kind recht heeft op een passende onderwijs- of zorgplek en dat de geldende kwaliteitseisen moeten worden nageleefd en dat hier toezicht op gehouden kan worden. Dit is in lijn met de eerdere communicatie aangaande initiatieven als De Grote Brander, LIVE en Linawijs Acato en de brief over samenwerkingsinitiatieven op zorgboerderijen.   2   Bent u er, terwijl u in uw brief de volledige verantwoordelijkheid voor de ontstane problematische situatie bij Acato legt, niet zeer bezorgd over dat u - door zo stellig te vertrouwen op een oplossing voor de leerlingen en hun ouders die volledig door de andere betrokken partijen (zonder Acato) moet worden geregeld - uw eigen overkoepelende verantwoordelijkheid voor het welzijn van en aanbod van goede zorg en onderwijs aan deze kwetsbare kinderen niet nakomt, met grote risico’s voor de betreffende ouders en kinderen?   De gemeente, schoolbesturen en het samenwerkingsverband moeten er voor zorgen dat kinderen een zo passend mogelijk onderwijs- en/of zorgaanbod ontvangen. Dit dient te gebeuren op een veilige plek waar kinderen door gekwalificeerde professionals begeleid worden. De gemeente Rotterdam heeft aangegeven dat er onvoldoende vertrouwen is om dit aanbod met de stichting Bloemfleur (Acato) te ontwikkelen conform de eisen van de Jeugdwet. Wij zijn van mening dat wanneer een gemeente er geen vertrouwen in heeft dat kwaliteit geleverd of gewaarborgd kan worden, dat wij dan niet van bovenaf ons fiat kunnen geven aan een dergelijk initiatief. Daarnaast zijn de mogelijkheden vanuit het onderwijs ook beperkt aangezien de onderwijswetgeving niet voorziet in het bekostigen van dit soort initiatieven vanuit onderwijsmiddelen.   3   Bent u nu nog steeds van mening dat de gemeente Rotterdam, de scholen en het samenwerkingsverband voor een goede oplossing zullen zorgen voor deze kwetsbare leerlingen, buiten Acato om, ook na de recente ontwikkelingen in de gemeente Rotterdam aangaande dit dossier, waarbij op zijn minst vraagtekens rijzen over de vermeende inspanningen van de andere betrokken partijen?,   De gemeente Rotterdam, scholen en het samenwerkingsverband werken hard aan een oplossing voor de korte en de lange termijn voor de desbetreffende kinderen. Middels de aangenomen moties tijdens de Rotterdamse Raadsvergadering van 11 april is het college ook opgeroepen om een alternatief passend aanbod te creëren voor deze kinderen. Hierbij wordt het tevens opgeroepen om waar mogelijk met dezelfde begeleiders te werken, het aanbod op dezelfde locatie vorm te geven en in overleg te treden met ouders en andere partijen. Daarnaast zal de gemeente het samenwerkingsverband moeten wijzen op hun verantwoordelijkheid aangaande het verzorgen van een dekkend aanbod en zal er met de onderwijssector en de jeugdhulpaanbieders gesproken worden over een intensivering van de aanpak van het thuiszittersprobleem en de leerrechtpilots.   Tijdens een gesprek tussen de ministeries van OCW, VWS, het samenwerkingsverband, Gedragswerk en de gemeente Rotterdam op 25 april jl. heeft de gemeente aangegeven alles in het werk stellen om aan deze oproep van de Gemeenteraad te voldoen. In dit gesprek heeft de gemeente aangegeven per 6 mei een aanbod te zullen creëren op de voormalige locatie van Acato en dit is ook gebeurd. Hierbij worden meerdere deskundigen betrokken op het gebied van een autismespectrumstoornis, maar ook scholen, leerkrachten (om met ouders en de jongeren een ontwikkelingsperspectiefplan op te stellen) en cliëntondersteuners zijn betrokken. De voormalige medewerkers van Acato zijn uitgenodigd om een rol te blijven spelen in het nieuwe aanbod. Daarnaast heeft de wethouder de ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Beide partijen zijn bereid om te zoeken naar een oplossing en nader tot elkaar te komen en er wordt momenteel gezocht naar een geschikte mediator om dit proces vorm te geven.   4   Deelt u de mening dat de uitspraken in uw brief dat ‘samenwerking met Acato om een gezamenlijke inzet te plegen om een passend onderwijs-zorgaanbod te ontwikkelen niet meer mogelijk is wegens de moeizaam verlopende communicatie met Acato, het niet tot stand komen van samenwerking tussen Acato en een of meer scholen, het gebrek aan vertrouwen dat Acato zich zal ontwikkelen tot een jeugdhulpaanbieder die voldoet aan de eisen van de Jeugdwet en de financiële situatie van Acato, mede in verband met het verzoek dat Acato doet om voor te financieren’, op zijn minst wat minder stellig te doen zijn en aan nader onderzoek dienen te worden onderworpen? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten?   De situatie wordt momenteel onderzocht door de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam. Wij zijn benieuwd naar haar bevindingen en achten het niet wenselijk om parallel hieraan zelf een onderzoek uit te voeren of vooruit te lopen op haar onderzoek. Het belangrijkste is nu dat er op korte termijn een oplossing komt zodat de kinderen weer onderwijs en/of zorg ontvangen. Ondanks dat er ook vanuit de gemeente Rotterdam fouten zijn gemaakt, werkt de gemeente momenteel hard aan deze oplossing en dit proces willen wij niet frustreren.   5   Bent u nog steeds van mening dat Acato tot sluiting van dit speciale project gedwongen moet worden zonder nader onderzoek van uw kant dat zou kunnen voorkomen dat deze kinderen die dreigen te worden vermalen door de raderen van ons bureaucratische onderwijs-zorgsysteem in grote problemen komen?   Zie antwoorden op vragen 1,2,3 en 4 voor onze mening over de gang van zaken omtrent Acato.   Het staat Acato uiteraard vrij om de mogelijkheden te verkennen om alsnog een bekostigde school of zorgaanbieder conform de Jeugdwet te worden en zodoende ook in aanmerking te komen voor bekostiging om de activiteiten voort te kunnen zetten.   6   Bent u bereid om alsnog met de gemeente Rotterdam, Acato, de scholen en het samenwerkingsverband in gesprek te gaan over de mogelijkheden om er alsnog voor te zorgen dat het project kan blijven bestaan of op zijn minst uitstel kan verkrijgen om aan een alternatief te werken? Zo nee, waarom niet?   In zijn algemeenheid zijn wij terughoudend om sterk te interveniëren bij lokale aangelegenheden, maar zoals eerder gesteld hebben onze ministeries in april al gesprekken gevoerd om ons ervan te verzekeren dat er alles aan wordt gedaan om een oplossing te vinden. Gemeenten, samenwerkingsverbanden, zorginstellingen en andere lokale partijen staan aan de lat om het aanbod van onderwijs en zorg voor kinderen in overleg met ouders zo optimaal mogelijk vorm te geven. Onderdeel van deze verantwoordelijkheid is het oplossen van een situatie waarin dit aanbod niet direct tot stand komt.   De gemeente Rotterdam heeft aangegeven dat zij niet de verantwoordelijkheid kunnen nemen om Acato het ontwikkelingsaanbod voor deze kwetsbare kinderen te laten vormgeven binnen de grenzen die Acato stelt. Uitstel of voortbestaan van de voormalige constructie is dan volgens de gemeente Rotterdam ook niet aan de orde. De relaties zijn dermate verstoord dat er geen basis lijkt voor vruchtbare samenwerking tussen Acato en de andere betrokken partijen, hetgeen van groot belang is om tot een snelle en tevens duurzame oplossing te komen. Er is inmiddels een alternatief aanbod gecreëerd waarvan wij hopen dat er gebruik van zal worden gemaakt. Wij houden een vinger aan de pols om ons te verzekeren dat kinderen een zo passend mogelijk aanbod van zorg en onderwijs ontvangen.   7   Bent u daarnaast, als dit alles tot niets leidt en de twijfels over de juistheid van de genomen beslissingen overeind blijven, bereid met de onderwijsinspectie in gesprek te gaan om in lijn met de op 27 maart 2019 voorgestelde en op 2 april 2019 aangenomen motie-Kwint over het beleggen van doorzettingsmacht bij de onderwijsinspectie alles te doen wat mogelijk is om het onderwijswijsaanbod op dit speciale project voor Rotterdam voor de betrokken leerlingen en hun ouders te behouden?   Wij willen de lokale partijen die nu aan zet zijn de kans geven om het gesprek met elkaar te voeren en de ondersteuning van deze kinderen zo goed mogelijk te organiseren. Wij gaan daarom niet vooruitlopen op andere scenario’s. Wij beamen wel dat alles in het werk gesteld moet worden om deze kwetsbare kinderen zo snel mogelijk weer van een passend aanbod te voorzien. Elke dag dat kinderen thuiszitten en zich niet kunnen ontwikkelen is er één te veel. De motie Kwint wordt momenteel onderzocht en daar komen wij, zoals eerder gecommuniceerd, in de onderwijs-zorgbrief op terug.  
  Datum: 5 juni 2019   Nr: 2019D23366   Indiener: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat sociale werkvoorziening ATEA te Breda verdwijnt en dat dit tot veel onrust leidt

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat sociale werkvoorziening ATEA te Breda verdwijnt en dat dit tot veel onrust leidt (ingezonden 19 december 2018)   1 Bent u bekend met het bericht over de onrust bij de ATEA-groep te Breda die voorziet in beschutte en participatieve werkplekken? 1) 2) Wat is u reactie hierop?   Antwoord op vraag 1. Ik ben bekend met het bericht over de onrust bij de Atea-groep in Breda. Bij veranderingen in organisaties en bij herstructurering in de sw- bedrijven kan sprake zijn van een zekere onrust. Ik begrijp dat mensen die nu werkzaam zijn bij Atea bang zijn hun baan te verliezen. Uiteindelijk gaat het erom dat de mensen die er nu werken ook in de toekomst goed werk kunnen blijven doen. De gemeente Breda heeft aangegeven op zorgvuldige wijze de werkzaamheden voor de medewerkers te garanderen binnen de nieuwe (gemeentelijke) organisatie.   2 Wat betekent het voor de rechtmatigheid van het tot op heden geformuleerde beleid, dat de gemeente Breda al sinds 1 januari 2015 geen verordening heeft conform artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en dat Sociale Werkvoorziening (SW)-geïndiceerden en hun vertegenwoordigers dus niet zijn betrokken bij de uitvoering van deze wet? Welke bestuurlijke en juridische consequenties kan dit hebben?   3 Erkent u dat de gemeente Breda eerst de inspraak conform artikel 2, derde lid, van de Wsw op orde moet hebben, alvorens over gegaan kan worden tot nieuw beleid en ingrijpende organisatorische veranderingen?   Antwoord op vraag 2 en vraag 3. Artikel 2, derde lid Wsw bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening regels opstelt over de wijze waarop de ingezetenen die geïndiceerd zijn of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop: a. periodiek overleg wordt gevoerd met deze ingezetenen of hun vertegenwoordigers; b. deze ingezetenen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden; c. zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.   Met dit artikel wordt volgens de Memorie van Toelichting de gemeentelijke verantwoordelijkheid om vorm te geven aan cliëntparticipatie in de wet verankerd. De Memorie van Toelichting geeft geen antwoord op de vraag wat de gevolgen zijn als er geen verordening is. Aangegeven wordt dat voor de formulering van het artikel is aangesloten bij de manier waarop in de WWB de cliëntenparticipatie is vormgegeven (TK 2005-2006, 30673, nr. 3 pagina 18).   Dat de gemeenteraad van Breda eerder geen verordening heeft vastgesteld, heeft naar mijn oordeel geen gevolgen voor de rechtmatigheid van het tot nu toe geformuleerde beleid. Het is niet zo dat de ontwikkeling van Wsw-beleid of de uitvoering daarvan afhankelijk is gesteld van de aanwezigheid van een verordening en inspraak van geïndiceerden of van hun vertegenwoordigers. De in de bepaling opgenomen minimumeisen aan cliëntparticipatie schrijven niet voor dat de betrokken vertegenwoordigers bijvoorbeeld een adviesrecht hebben bij besluitvorming (artikel 2, derde lid, Wsw is in dit opzicht ook beperkter dan artikel 47 Participatiewet dat in onderdeel a het kunnen uitbrengen van advies faciliteert). Het eventuele verbinden van bestuurlijke consequenties aan het ontbreken van de verordening is in eerste instantie vooral de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.     4 Bent u bereid het stadsbestuur - zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders - erop te wijzen dat nieuw beleid niet aan de orde kan zijn zolang de inspraak conform artikel 2, derde lid, van de Wsw niet is geregeld? Zo nee, waarom niet?   Antwoord op vraag 4. Ik acht het van belang dat de ondernemingsraden van Atea en van de gemeente Breda zijn betrokken bij de huidige ontwikkelingen. De gemeenteraad heeft de aangepaste verordening in december 2018 voor besluitvorming ontvangen. Het is aan de gemeenteraad het college te controleren op een juiste uitvoering.   5 Is het voorgenomen beleid in Breda wat u betreft in lijn met de recent aangenomen motie-Jasper van Dijk om de toegang tot beschut werk te verruimen? Kunt u uw antwoord toelichten? 3)   Antwoord op vraag 5. Met het lid Jasper van Dijk ben ik van mening dat het niet wenselijk is als er mensen tussen wal en schip vallen wanneer zij niet in aanmerking komen voor beschut werk, maar ook niet aan de slag komen in een regulier bedrijf. In mijn reactie op de motie van 30 november 2018 heb ik aangegeven dat ik in het najaar van 2019 aan de hand van de resultaten van de evaluatie beschut werk conclusies trek over de doelgroep en over de vraag of de criteria om voor beschut werk in aanmerking te komen al dan niet verruimd moeten worden.   6 Zijn er meer gemeenten in Nederland die de betrokkenheid van SW- geïndiceerden en hun vertegenwoordigers niet conform de wet hebben georganiseerd en vastgelegd in een verordening? Zo ja, welke zijn dat en wat gaat u hieraan doen?   Antwoord op vraag 6. Ik vind het van belang dat gemeenten de betrokkenheid van sw-geïndiceerden en hun vertegenwoordigers conform de regelgeving hebben georganiseerd. Het is een taak van de gemeenteraad om het college te controleren op dit beleid. Atea en de gemeente hebben de ondernemingsraden geconsulteerd. 7 Bent u bereid deze vragen voor 10 januari 2019 te beantwoorden, aangezien de Bredase gemeenteraad dan over dit onderwerp vergadert?   Antwoord op vraag 7. Dit is helaas niet gelukt.   1) BN/De Stem, “ATEA verdwijnt: Er is veel onrust”, d.d. 5 december 2018 2) BN/De Stem, “SP: Breda komt Wet Sociale Werkvoorziening niet na”, d.d. 17 november 2018 3) Kamerstuk 35 000 XV, nr. 56
  Datum: 22 januari 2019    Nr: 2019D02125    Indiener: T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over het bericht 'Gaswinning Woerden verliesgevend'

Geachte Voorzitter,   Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Dik-Faber (CU) over het bericht ‘Gaswinning Woerden verliesgevend’ (ingezonden 1 mei 2018, kenmerk: 2018Z08129).   1   Kent u het bericht 'Gaswinning Woerden verliesgevend'?   Antwoord   Ja.   2   Erkent u dat mijnbouwactiviteiten maatschappelijke kosten met zich meebrengen, waaronder de kosten van emissies van broeikasgassen, schade als gevolg van bodemdaling en waardevermindering van onroerend goed?   Hoe hoog schat u de maatschappelijke kosten van mijnbouwactiviteiten in het Papekopveld over de gehele looptijd en ook daarna op basis van de wettelijke aansprakelijkheid? Kunt u bevestigen dat het winnen van aardgas uit het Papekopveld onder Woerden verliesgevend zal zijn als alle maatschappelijke kosten (waaronder de stijgende kosten van CO2-uitstoot richting 2030) worden meegewogen? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Ik erken dat mijnbouwactiviteiten, zoals alle economische activiteiten, maatschappelijke kosten met zich meebrengen. Een deel hiervan is in geld uit te drukken, terwijl een ander deel slechts kwalitatief valt te duiden. Schade door bodemdaling als gevolg van een mijnbouwactiviteit is te kwantificeren. Alhoewel de kosten van emissies van broeikasgassen zijn te berekenen op basis van de binnen Europa vastgestelde prijs voor CO2-uitstoot, blijft de vraag of dit een juiste indicatie is voor de maatschappelijke kosten. De waarde van onroerend goed wordt bepaald door een groot aantal factoren, waaronder de krapte op de woningmarkt en het vertrouwen in de economie. Het effect van de gaswinning uit een klein veld op de waarde van onroerend goed is veelal beperkt, tijdelijk en lastig te kwantificeren. Daarom is het niet mogelijk een exacte inschatting te geven van de maatschappelijke kosten.   In het algemeen zijn de effecten van de gaswinning uit de kleine velden (bodemdaling en bodemtrillingen) beperkt. De maatschappelijke kosten van een eventuele gaswinning uit het Papekopveld over de gehele looptijd van de winning en ook daarna zijn naar mijn verwachting dan ook beperkt.   3   Toetst u naast de algemene risico’s van bodemdaling, trillingen en milieuschade ook locatiespecifieke risico’s bij het Papekopveld? Kunt u hier een overzicht van geven?   Antwoord   Ja, ik toets conform artikel 36 van de Mijnbouwwet of het in het winningsplan aangeduide gebied geschikt wordt geacht voor de in het winningsplan vermelde activiteit. Bij die toets wordt de veiligheid voor omwonenden en het voorkomen van schade aan bouwwerken in het gebied meegenomen, evenals ander gebruik van de ondergrond en de gevolgen voor natuur en milieu. Zo wordt, afgaande op de ligging van het gasveld ten opzicht van Natura 2000-gebieden en beschermingsgebieden voor drinkwaterwinning, beoordeeld of de gaswinning effecten heeft op deze gebieden.   Op basis van de Mijnbouwwet vraag ik decentrale overheden een advies over het winningsplan. In mijn adviesvraag wijs ik decentrale overheden erop dat de toegevoegde waarde van hun adviezen met name zit in de regionale en lokale kennis die zij kunnen inbrengen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de eventuele nadelige gevolgen van de verwachte bodembeweging op natuur en milieu in het betreffende gebied en de te verwachten effecten op aanwezige bebouwing of infrastructurele bouwwerken. Deze locatiespecifieke kennis betrek ik vervolgens bij de afwegingen voor mijn besluit.   4   Welke eisen stelt u bij het verstrekken van vergunningen voor mijnbouwactiviteiten aan ondernemingen om nu en in de toekomst financiële zekerheid te bieden om alle maatschappelijke kosten te kunnen dekken, bijvoorbeeld voor schade aan woningen en infrastructuur en waardedaling van woningen? Maakt u op dit moment actief gebruik van de mogelijkheid in de Mijnbouwwet om extra financiële zekerheid te verlangen van ondernemingen om deze kosten te kunnen dekken? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Bij het beoordelen van een aanvraag voor een winningsvergunning op basis van de Mijnbouwwet worden onder meer de financiële mogelijkheden van de aanvrager getoetst. Zo kan een vergunning worden geweigerd als onvoldoende zeker is dat de aanvrager zal voldoen aan een verplichting tot het verstrekken van financiële zekerheid. De financiële zekerheid kan worden gevraagd ter dekking van de aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan door bodembeweging als gevolg van de winning. Tot op heden heeft de financiële capaciteit van mijnbouwondernemingen mij geen aanleiding gegeven om extra financiële zekerheden te vragen om de maatschappelijke kosten te kunnen dekken.   5   Wat vindt u van de recent wederom bevestigde 'BB-'-credit rating (Standard & Poor’s) van moedermaatschappij Vermilion Energy? Wat vindt u van de opmerking in het jaarverslag over 2017 van Vermilion Energy: “there can be no assurance that the Company will be able to satisfy its actual future environmental and reclamation obligations”, mede in relatie tot hetgeen vermeld staat bij ‘Operational matters’: “Costs incurred to repair such damage or pay such liabilities may impair Vermilion's ability to satisfy its debt obligations”?   Antwoord   Moedermaatschappij Vermilion Energy is gevestigd in Canada. De Canadese wetgeving vereist dat Vermilion Energy in het jaarverslag alle materiële risico's identificeert die inherent zijn aan of identificeerbaar zijn in het bedrijf en de bedrijfstak. Deze risicobeoordeling is niet gebaseerd op een kansberekening, maar bedoeld om de algemene risico's voor de bedrijfstak te schetsen. Gezien de aard van milieuverplichtingen en aansprakelijkheden, is er geen zekerheid over de timing en de uiteindelijke kosten hiervan. In hetzelfde jaarverslag 2017 (op pagina 62) geeft de moedermaatschappij Vermilion Energy overigens aan te verwachten volledig aan de milieuverplichtingen en aansprakelijkheden op basis van bestaande of voorgestelde regelgeving te kunnen voldoen.   Vermilion Energy Netherlands B.V. moet financieel voldoende capabel zijn om de activiteiten die zijn opgenomen in de opsporings- en winningsvergunning naar behoren te verrichten en om eventuele financiële verplichtingen uit aansprakelijkheden vanwege de verrichte mijnbouwactiviteiten te kunnen dragen. De creditrating van de moedermaatschappij kan een rol spelen bij de beoordeling van de financiële capaciteit van een mijnbouwonderneming om aan wettelijke en financiële verplichtingen te voldoen, maar een mijnbouwonderneming kan ook op andere manieren aantonen voldoende financieel draagkrachtig te zijn. De wijze waarop Vermilion in Nederland mijnbouwactiviteiten verricht en voornemens is toekomstige activiteiten te verrichten, geeft geen aanleiding om te twijfelen aan de financiële draagkracht van Vermilion.   6   Deelt u de mening dat extra financiële zekerheid van Vermilion noodzakelijk is om mogelijke toekomstige “environmental and reclamation obligations” te kunnen dekken, bijvoorbeeld in de vorm van inleg in een fonds? Welke extra financiële zekerheid verlangt u op basis van de Mijnbouwwet van Vermilion bij eventuele mijnbouwactiviteiten in het Papekopveld en op andere plekken in Nederland?   Antwoord Ik acht op dit moment extra financiële zekerheid van Vermilion voor de schadeafhandeling niet noodzakelijk. Dit oordeel baseer ik op de financiële positie van Vermilion en het beperkte aantal schadegevallen van geringe omvang door de gaswinning uit kleine velden. Mocht Vermilion door onvoorziene omstandigheden niet meer in staat zijn om aan de verplichtingen tot schadevergoeding te voldoen, dan kan een burger bij wie zaakschade is opgetreden, op basis van de Mijnbouwwet (artikel 135) een beroep doen op het Waarborgfonds mijnbouwschade.   Na beëindiging van de gaswinning is de operator verantwoordelijk voor het op een veilige en milieuvriendelijke manier ontmantelen en verwijderen van zijn mijnbouwwerken. Zoals aangekondigd in mijn Kamerbrief van 30 mei 2018 over de gaswinning uit de kleine velden (Kamerstuk 33 529, nr. 469), verwacht ik hiervoor nog dit jaar een voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet waarin de aanvullende verplichtingen tot financiële zekerheidstelling worden vastgelegd bij uw Kamer te kunnen indienen.   7   Kunt u ingaan op de bezwaren van de provincie Utrecht over fossiele winning onder de wijk Molenvliet, bijvoorbeeld het bezwaar dat het gasveld onder een grondwaterbeschermingsgebied ligt, onder een woonwijk en in een gebied dat toch al te maken heeft met bodemdaling als gevolg van inklinkend veen? Hoe weegt u het standpunt van de provincie Utrecht om mijnbouwactiviteiten in het Papekopveld niet toe te staan mee in de besluitvorming?   Antwoord Ik ben me zeer bewust van de betrokkenheid van decentrale overheden, zoals de provincie, bij mijnbouwactiviteiten en houd hier ook rekening mee in mijn (ontwerp)besluiten.   De genoemde aspecten zoals het grondwaterbeschermingsgebied, de woonwijk en de veengrond, zullen te zijner tijd in het beoordelingsproces van de diverse benodigde vergunningen nadrukkelijk worden geadresseerd. Op dit moment ligt er geen aanvraag en is er ook geen sprake van besluitvorming waarin ik genoemde bezwaren kan betrekken.   Eric Wiebes   Minister van Economische Zaken en Klimaat  
  Datum: 29 juni 2018    Nr: 2018D37176    Indiener: E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Motie van het lid Wiersma

^(De Kamer,

 

  gehoord de beraadslaging,   constaterende dat uit recente onderzoeken blijkt dat met name oudere werkzoekenden nog steeds lastig aan het werk komen,   constaterende dat, juist nu er een recordaantal vacatures is, het van het grootste belang is iedereen er weer tussen te krijgen op de arbeidsmarkt,   overwegende dat bestaande arrangementen zoals scholingsvouchers . en no-riskpolissen nog onvoldoende effect sorteren,   overwegende dat de drempel naar een vaste baan soms hoog is, maar dat een kortdurend flexcontract ook beperkt bijdraagt aan een duurzame doorstart op de arbeidsmarkt,   verzoekt de regering om met sociale partners in gesprek te gaan over het in cao's opnemen van doorstartbanen, waarbij een langjarig contract wordt gecombineerd met extra scholing, om zo nieuwe kansen voor oudere werkzoekenden te creëren,   verzoekt de regering de Kamer uiterlijk dit voorjaar over de voortgang te informeren,   en gaat over tot de orde van de dag)
  Datum: 29 november 2018    Nr: 35000-XV-39    Indiener: Dennis Wiersma, Kamerlid VVD
Voor:    VVD 33,   CDA 19,   D66 19,   CU 5,   50+ 4,   DENK 3,   SGP 3,   FvD 2
Tegen:  PVV 20,   GL 14,   SP 14,   PvdA 9,   PvdD 5
Besluit:  Aangenomen met handopsteken
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het bericht 'Britse universiteiten zoeken samenwerking'

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Van der Molen (CDA) van uw Kamer inzake het artikel ‘Britse universiteiten zoeken samenwerking’ uit het Financieel Dagblad van 22 mei jl.   De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met kenmerk 2018Z09654.   De minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,   Ingrid van Engelshoven   2018Z09654   Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van der Molen (CDA) over het bericht ‘Britse universiteiten zoeken samenwerking’ (ingezonden 25 mei 2018).   1   Bent u bekend met het artikel "Britse universiteiten zoeken samenwerking”? 1)   Ja.   2   Wat vindt u ervan dat Northumbria University uit Newcastle een satellietcampus bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is gestart? Wat ziet u als voor- en nadelen?   Zoals ik al aangaf in het Algemeen Overleg Concurrentievermogen op 23 mei jl., vind ik het interessant dat er campussen van Britse universiteiten naar het vasteland komen. Tegelijkertijd wil ik de komende tijd benutten om uit te zoeken wat deze instellingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van ons aanbod, wat de impact is op de diversiteit en de toegankelijkheid van het aanbod en in welke mate de komst van dergelijke instellingen druk legt op de omgeving (ik denk hierbij in het bijzonder aan de huisvesting). Hierbij zal ik de ervaringen van de HvA en Northumbria University meenemen.   3 Hoe komt deze samenwerking eruit te zien? Wat is het streven qua aantal studenten dat gaat studeren aan deze satelliet? Op welke studenten wordt gemikt: Britse of Nederlandse? Heeft de Nederlandse overheid enige vorm van betrokkenheid hierbij? Zo ja, welke?     Navraag bij de HvA leert dat Northumbria University en de HvA een pilotproject hebben opgestart, waarin Northumbria University gedurende twee jaar twee tot drie masterprogramma’s aanbiedt bij de HvA. De toe te kennen graden zijn Brits en de doelgroep bestaat uit studenten uit de Europese Unie. Northumbria University verwacht hiervoor het komend studiejaar ongeveer 50 studenten in te schrijven. Daarnaast bieden Northumbria University en HvA gezamenlijk een minor aan in een HvA-bachelorprogramma. Studenten schrijven zich hier voor in als uitwisselingsstudent. Het gaat om maximaal 15 studenten van Northumbria University en 15 van de HvA. Een aantal docenten van de HvA is betrokken bij het onderwijs.   Het aanbod van Northumbria University betreft niet bekostigd onderwijs. De HvA sluit voor haar diensten aan Northumbria University (faciliteiten en docentinzet) een kostendekkend contract.   Voor zover bekend heeft de Nederlandse overheid bij het opzetten van deze samenwerking geen betrokkenheid gehad anders dan het toelichten van wet- en regelgeving.   4 Welke initiatieven tot samenwerking van Britse universiteiten met Nederlandse hoger onderwijsinstellingen zijn bij u bekend? Hoe komen deze samenwerkingen eruit te zien?   In de afgelopen tientallen jaren hebben Nederlandse en Britse hoger onderwijsinstellingen veel samenwerkingsinitiatieven ontplooid, bijvoorbeeld als het gaat om joint programmes, wetenschappelijke samenwerking, studentenuitwisseling, gastdocentschappen, etcetera. Dat is een continu proces, eigen aan het hoger en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De samenwerking tussen Northumbria University en de HvA is daar een recent voorbeeld van, en zo zijn er meer Britse en Nederlandse hoger onderwijsinstellingen die praten over vormen van toekomstige samenwerking.   5 Wat is er voor een Britse universiteit nodig om een vestiging in Nederland te openen als a) satelliet, b) nevenvestiging en c) volledige vestiging (verplaatsing)?   De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) staat er niet aan in de weg dat buitenlandse instellingen zich in Nederland vestigen en hier onderwijs verzorgen. Dit onderwijs komt niet voor bekostiging in aanmerking.   Indien een dergelijke instelling hierbij buitenlandse graden wil verlenen, dient aan deze graadverlening een buitenlandse wettelijke regeling ten grondslag te liggen. Daarnaast is het van belang dat de instelling transparant is over het aangeboden onderwijs. Zo moet het voor studenten volkomen duidelijk zijn dat het hierbij gaat om onderwijs dat niet geaccrediteerd is op grond van de WHW en dat de verleende graad geen graad op grond van de WHW is.   Een nevenvestiging van een universiteit of hogeschool uit een ander EER-land mag zich hier university of university of applied sciences noemen als dat volgens regelgeving in dat land ook mag en deze instellingen voldoen aan de kenbaarheidseis. Ook nevenvestigingen van instellingen uit landen buiten de EER die aantoonbaar tot de wereldtop behoren mogen zich hier universiteit of hogeschool noemen. Ook deze instellingen moeten voldoen aan de kenbaarheidseis. Deze groep instellingen is ook beperkt op het gebied van de migratieregelgeving en het werven van niet-EER-studenten.   6 Is er wet- en regelgeving die problematisch is voor Britse universiteiten om zich te vestigen in Nederland conform vraag 5 en bent u voornemens om hier wat in te veranderen?   Zie de toelichting bij vraag 5. Zoals ik aangaf in mijn visiebrief over internationalisering van juni jl. zal ik zal komende tijd benutten om uit te zoeken in hoeverre de belemmeringen voor vestiging van buitenlandse instellingen verkleind of weggenomen kunnen en moeten worden. Ik wil dit doen in afwachting van de uitkomst van de Brexitonderhandelingen en de evaluatie van de recent aangenomen wetgeving op het gebied van transnationaal onderwijs. Aan de hand van de uitkomsten van deze inventarisatie zal ik u aangeven wat ik hier aan wil veranderen.     7 Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit via constructies met Nederlandse hoger onderwijsinstellingen aanspraak op middelen van de Europese Unie (EU) kan maken? Wat kunt u doen om dit tegen te gaan? Bent u voornemens om dit toe te passen?   Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de relatie tussen de EU en het VK vorm zal krijgen na de Brexit. Ook is nog onbekend of het VK zal blijven deelnemen aan EU-programma’s als Erasmus+ en Horizon en als dat het geval mocht zijn, onder welke voorwaarden. De onderhandelingen over de politieke verklaring over het kader van de toekomstige betrekkingen en het Meerjarig Financieel Kader zijn pas recentelijk gestart.     1) https://fd.nl/economie-politiek/1252904/britten-zien-brood-in-samenwerking-met-nederlandse-universiteiten  
  Datum: 15 juni 2018    Nr: 2018D34296    Indiener: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over de geheime EU-lijst van Amerikaanse producten waarop mogelijk importtarieven worden geïntroduceerd

Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Alkaya over de geheime EU-lijst van Amerikaanse producten waarop mogelijk importtarieven worden geïntroduceerd. Deze vragen werden ingezonden op 24 april 2018 met kenmerk 2018Z07731.   De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,   Sigrid A.M. Kaag   Antwoorden van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Alkaya (SP) over de geheime EU-lijst van Amerikaanse producten waarop mogelijk importtarieven worden geïntroduceerd.   Vraag 1   Bent u bekend met de lijst van Amerikaanse producten waarop de Europese Unie (EU) importtarieven gaat introduceren als de Verenigde Staten (VS) besluiten om heffingen op aluminium en staal in te voeren? 1)   Antwoord   Ja. De Commissie heeft op 16 maart 2018 een concept-lijst met Amerikaanse producten gepubliceerd. 2) De Commissie is tegelijkertijd met de publicatie van de concept-lijst een consultatieprocedure gestart om belanghebbenden de gelegenheid te geven commentaar te geven op de lijst. Deze consultatie was open tot 26 maart 2018. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft deze consultatie onder de aandacht gebracht van belanghebbenden via haar nieuwsbrief. 3)   De lidstaten hebben op 17 april jl. unaniem de uiteindelijke lijst vastgesteld. De Commissie heeft deze lijst, hangende de onderhandelingen met de VS over de uitzonderingspositie voor de EU, niet gepubliceerd. Deze lijst is voor Kamerleden in te zien in de leesruimte voor vertrouwelijke stukken op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.   Vraag 2   Over welke producten gaat het precies en op basis van welke criteria is er voor gekozen om juist deze producten op de lijst te plaatsen?   Antwoord   De concept-lijst bevat onder meer landbouwproducten, staal, cosmetica, gedestilleerde dranken, tabak, kleding en vaartuigen. Voor een volledig overzicht verwijs ik u naar de lijst. Bij het opstellen van de lijst is rekening gehouden met de politieke impact van de maatregelen in de VS en de belangen van Europese importeurs en consumenten. Er is zo veel mogelijk gekozen voor producten waarvoor de Europese Unie niet voor een belangrijke mate afhankelijk is van de importen uit de VS. Zo blijft nog voldoende aanbod van de goederen in de Europese Unie beschikbaar en is het effect op importeurs, industriële gebruikers en consumenten beperkt.   Vraag 3   Heeft u in kaart gebracht hoe deze importtarieven de Nederlandse economie zullen raken als deze worden doorgevoerd? Verwacht u dat er bedrijven, werknemers of consumenten last gaan krijgen van de gevolgen van importtarieven op deze producten? Kunt u uw antwoord toelichten?   Vraag 5   Heeft u een actieve rol gespeeld bij het vaststellen van deze ‘vergeldingslijst’? Zo ja, wat was de inzet van de Nederlandse regering tijdens deze geheime stemming? Zo nee, waarom niet?   Antwoord vraag 3 en 5   De concept-lijst is opgesteld door de Europese Commissie. Het ministerie heeft – in lijn met de analyse door de Europese Commissie – voor alle producten geanalyseerd voor welk deel van de importen Nederland afhankelijk is van de VS. Dat aandeel is veelal beperkt. Naar verwachting zijn de effecten op de meeste bedrijven, werknemers en consumenten dan ook beperkt. Uiteraard kan dat voor individuele bedrijven, werknemers en consumenten anders zijn, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf uitsluitend handelt in de betreffende producten uit de VS.   Vraag 4   Deelt u de mening dat moet worden vermeden dat deze vergeldingslijst in werking wordt gezet? Zo ja, wat voor stappen bent u hiervoor aan het ondernemen, zowel bilateraal richting de VS als in de EU?   Antwoord   U bent eerder geïnformeerd over de Nederlandse positie ten aanzien van de VS-maatregelen (kamerstuk 33625, nr. 256). Uiteraard is het in het Europees belang om een permanente uitzondering voor de EU van de maatregelen van de VS op staal en aluminium te krijgen of de maatregelen van tafel te krijgen. Dit zou voorkomen dat de EU deze rebalancerende maatregelen neemt. Omdat de EU tijdelijk is uitgezonderd van de VS-maatregelen, zijn de rebalancerende maatregelen nog niet genomen. Op dit moment zijn de EU en de individuele lidstaten gezamenlijk op hoog politiek niveau in gesprek met de VS om voor deze permanente uitzondering te pleiten.     1) https://www.politico.eu/newslettebrussels-playbook/politico-brussels-playbook-presented-by-epp-group-dont-shake-putins-hand-europe-preps-for-trump-transparency-rules/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=8294c9d536-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_20&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-8294c9d536-189617857   2) http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=253   3) https://www.vno-ncw.nl/echo-berichten/echo-nr-17-heffing-verenigde-staten-op-import-van-staal-en-aluminiumimporten-uit
  Datum: 8 mei 2018    Nr: 2018D27914    Indiener: S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

We nemen vandaag ook een beperkte hoeveelheid stickers mee naar 1 mei, kom ze kopen met een korting bij de afterparty! Dit zijn o.a. De laatste fckvvd stickers voor nu!

We nemen vandaag ook een beperkte hoeveelheid stickers mee naar 1 mei, kom ze kopen met een korting bij de afterparty! Dit zijn o.a. De laatste fckvvd stickers voor nu! submitted by bartlovepuch to Poldersocialisme [link] [comments]

De Amerikaanse senaat heeft donderdag een resolutie aangenomen die de Amerikaanse president Donald Trump beperkt in zijn militaire acties tegen Iran. De aanleiding is de aanslag begin januari op een Iraanse generaal. Naast alle Democraten stemden ook acht Republikeinen mee. [bu]

De Amerikaanse senaat heeft donderdag een resolutie aangenomen die de Amerikaanse president Donald Trump beperkt in zijn militaire acties tegen Iran. De aanleiding is de aanslag begin januari op een Iraanse generaal. Naast alle Democraten stemden ook acht Republikeinen mee. [bu] submitted by Nerevariation to AlgemeenNieuws [link] [comments]

Wilt u ook ervaren hoe het is om onze Glorieuze Koning te zijn? Dat kan! Stem nu om het officiële Masker in productie te laten gaan! Dit aanbod is slechts voor beperkte tijd geldig, dus beslis snel! Echte Vaderlandslievenden weten wat ze te doen staat: hun morele plicht!

Wilt u ook ervaren hoe het is om onze Glorieuze Koning te zijn? Dat kan! Stem nu om het officiële Masker in productie te laten gaan! Dit aanbod is slechts voor beperkte tijd geldig, dus beslis snel! Echte Vaderlandslievenden weten wat ze te doen staat: hun morele plicht! submitted by TonyQuark to cirkeltrek [link] [comments]

Ik vind sporten niet leuk. Hoe kan ik toch meer bewegen?

De titel zegt het eigenlijk al, ik vind sporten geen reet aan. Het heeft me interesse niet, ik vind het niet nuttig (ook al weet ik dat het voor je lijf wel nuttig is) en ik vind het zonde om de beperkte vrije tijd die ik heb dan daar aan te besteden. Tegelijkertijd weet ik dat het wel nodig is om fit en in beweging te blijven, op dat vlak is ook wel wat verbetering nodig. Ik heb ook absoluut geen moeite met fysieke uitdagingen als deze nuttig zijn, bijv. de tuin leegscheppen om een terras aan te leggen of een hele dag heggen snoeien met een zware motorzaag. Sterker nog, dan vind ik het zelfs wel leuk en kan ik heel voldaan zijn als ik aan het einde van de dag gesloopt ben.
Ik probeer te fietsen waar mogelijk. Helaas woon ik te ver van m'n werk (45km) om daar op de fiets heen te gaan, maar binnen de stad probeer ik de fiets te pakken wanneer mogelijk. Ik heb een poosje geracefietst, maar ook dat vind ik toch elke keer weer een heel gedoe, het kost veel tijd en je moet dat rotding ook onderhouden ;)
Zie ik dingen over het hoofd die ik nog kan doen? Of moet ik gewoon niet zeiken en accepteren dat je voor je gezondheid soms dingen moet doen die minder leuk zijn?
[Edit] Bedankt voor alle reacties! Een hoop goeie ideeën en inzichten, hier kan ik wel mee aan de slag.
submitted by BramzelNL to thenetherlands [link] [comments]

Ouders laten me niet van studiekeuze veranderen, wat nu?

Dag, ik doe nu HBO Rechten.
Ik dacht echt dit is mijn studie. Mensen helpen en strijden voor hun rechten. Toen mijn studie eindelijk begon viel het me zwaar tegen. Ik heb geen probleem met veel theorie leren, maar de theorie spreekt mij gewoon niet aan. Het ontleden van wettenteksten krijg ik ook niet onder de knie. Ik vind ook alleen strafrecht te doen alle andere rechten vind ik geen zak aan. Ik probeer te leren en huiswerk te maken maar ik heb er gewoon geen motivatie voor.
Ik zit nu te denken om International Business te studeren. Ik hou van reizen en het feit dat ik niet beperkt ben tot een land met werken spreekt mij best wel aan. Terwijl bij rechten dat wel sneller het geval is. Ik vind talen leren leuk en ben er ook goed in. Ik ben vloeiend in Engels, Koreaans en Mandarijns. Met Frans en Duits kan ik nog net een gesprekje met mensen voeren. Voor mijn eindexamen had ik een 6 voor wiskunde en een 7 voor economie. Ik vind economie erg leuk, wiskunde vind ik wel wat minder.
Het grootste probleem waar ik dus nu meezit is dat mijn ouders mij niet laten veranderen van studiekeuze. Hun argument is dat ik er hier beter over na had moeten denken en niet zomaar een studie had moeten beginnen. Hierdoor, heb ik geld misgelopen en wie zegt dat ik International Business met zekerheid wel kan afstuderen? Ik moet van mijn ouders dus de opleiding afmaken of anders zetten ze me het huis uit sinds ik toch 18 ben. Na mijn havo-diploma ben ik nog VWO 5 gaan doen. Ik mocht niet blijven zitten, maar het is toch gebeurd. Ik ben hierdoor een jaar kwijt en dat ik ook nog eens van opleiding wil wisselen ben ik 2 jaar kwijt. Mijn ouders zijn ter teleurgesteld over. Ik heb ze ook uitgelegd dat als ik voor Februari de studie stopzet dat ik de rest van mijn geld nog terug kan krijgen. Maar, ze blijven er op hameren dat ik mijn opleiding moet afronden of tenminste het eerste jaar. Dus, ja.. wat moet ik doen?
Edit: Dankjewel, voor alle lieve reacties en adviezen :). Ik ga me beter verdiepen in andere studies en met een decaan erover in gesprek. Met mijn ouders is het een lost case, haha. Ze blijven bij hun standpunt. Ze vinden dat ik moet proberen om het jaar af te maken of een propedeuse te halen, voordat ik ga nadenken over andere studies. Sinds het te vroeg is om nu al te besluiten dat je de studie niks vind. Volgens hun is rechten een stabielere carrière.
Ik ben vooral geïnteresseerd in talen en sociale studies. Economie vindt ik ook erg interessant. Ik ga vooral die richting opzoeken en met de decaan over studiemogelijkheden praten en kijken wat het beste voor mij is en bij mij past.
submitted by xiaoxingchen to thenetherlands [link] [comments]

Mijn (ons) #FuckYouMoney en #FIRE verhaal - M46/V41, NomadicFIRE @ India

TL:DR: Dit is mijn verhaal, hoe ik in een jaar of 25 gekomen ben waar ik nu ben, ik ben 46 jaar, leef NomadicFIRE, in Goa, India, 100% van passief inkomen, Networth >€600K, ik leef op dit moment echt als een gepensioneerde en kan daar enorm van genieten. Ik ben blij met de keuzes die ik gemaakt heb in mijn leven, ookal had ik bepaalde dingen anders kunnen doen en weken mijn keuzes vaak af van wat anderen om me heen kozen.
Too Long: ja het is een long read, dus alleen voor mensen die interesse hebben in of inspiratie zoeken bij het leven van een willekeurig persoon in een totaal andere situatie
Don't read: als je iets wilt leren over portefeuille samenstellingen, VWRL vs NT, savingsrates, buy-to-rent (of dit toch weer wel eigenlijk...)
- - - -
Mijn verhaal:
Fuck You Money
Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor mezelf het concept Fuck You Money gebruikte, of voor het eerst bedacht dit belangrijk te vinden of wanneer ik er überhaupt voor het eerst van gehoord heb. Van FIRE had ik sowieso nog nooit gehoord.
Eigenlijk ben ik vanaf het moment dat ik geld begon te verdienen, ook begonnen met het creëren van Fuck You Money. Pas nadat ik m'n Fuck You Money voor het eerst in heb gezet voor iets wat ik belangrijk vind in m'n leven, ben ik het begrip gaan duiden en aan andere mensen gaan prediken. Sommigen pikten er iets van op, anderen dachten dat ik gek was geworden.
Reizen
Ik ben tijdens mijn studie voor het eerst lang op reis gegaan, Midden Amerika een week of 10. Nadat ik afstudeerde (>20 jaar geleden) eerst vier maanden op reis gegaan naar Zuid-Amerika en begon direct aansluitend met werken met absoluut nulpunt op m'n bankrekening en een (niet schrikbarend hoge) studieschuld.
Werken (in dienstverband)
Ik ging werken voor een groot, goed georganiseerd bedrijf waar ik op de eerste dag de sleutels kreeg van m'n eerste lease auto. Ik nam deel aan internationale introductieweken en trainingen. Het was een te gekke start van een veelbelovende carrière.
Ik werkte bij een afdeling waar het draaide om Management, Control & Finance. Ik werkte met name met mannelijke collega's en klanten, strak in het pak, grijs voerde de boventoon. De problemen die we moesten oplossen waren voor hun wel interessant maar ik merkte aan mezelf dat ik meer aangetrokken werd door wat collega's op andere afdelingen bezighield. Er werd me duidelijk gemaakt hoe mijn carrière er uitzag bij de MC&F afdeling, keurig uit te stippelen tot een Financieel Directeur positie bij een grote onderneming, rooskleurig dat wel, maar volledig volgens het boekje en met allemaal saaie opleidingen die ik eerst nog moest gaan doen. Ik besloot dus al erg snel dat dat het niet was.
Heel andere richting, work hard play hard
Ik bleef bij hetzelfde bedrijf werken maar dan bij een afdeling waar het draaide om Creativiteit, Innovatie, Strategie & Samenwerken. Er werkte in eerste instantie alleen maar vrouwen, het was gewoon leuk, niet strak-grijs-en-saai, collega's en klanten waren super divers qua achtergrond en interesses. Ik begon aan een totaal onduidelijk carrièrepad dat me afgeraden werd door de meer serieuze mensen in m'n omgeving en ik vond het fantastisch. Ik startte als super junior maar ik kreeg mogelijkheden, ik bloeide op, ik leerde veel en werkte hard.
Ik leefde een comfortabel yuppen leven in onze hoofdstad, reed iedere dag in m'n lease auto naar m'n kantoor of klant ergens in het land, ik werkte absurde uren (zeer regelmatig >100 uur per week), ik sliep sommige periodes meer in een hotelkamer naast kantoor dan in m'n eigen bed thuis, ik vond het te gek. Het werken met een enthousiast team van professionals aan complexe vraagstukken, op te lossen met creativiteit en innovatie, was geweldig. Ik had geen last van stress en m'n relatie hield op om totaal andere redenen maar m'n collega's en ik worstelden wel een beetje met de houdbaarheid van een dergelijke hoge druk situatie.
Ik kon wel lekker bouwen aan m'n Fuck You Money. Ik zette geld opzij iedere maand en ik deed mee aan een (nu niet meer bestaande) Levensloopregeling.
Korte sabbatical, Reizen en Dive Master opleiding
Na een aantal jaar bedacht ik me dat er één ding was waar ik niet aan toe kwam in m'n leven, of misschien twee, of misschien drie … Ik had bedacht dat ik Divemaster wilde worden en ookal had ik in m'n beperkte avonduren wel de Rescue opleiding gedaan, de DM training combineren met m'n werk ging niet lukken. Ik kwam er achter dat ver reizen ook niet erg makkelijk te combineren viel met het maximale aantal op te nemen vakantiedagen bij deze baan. Ik bedacht dus een mini sabbatical van vier maanden waarin ik kon reizen en m'n DM opleiding kon gaan doen in Indonesië. Ik vertelde m'n manager m'n plan en had m'n #FuckYouMoney antwoord al klaar voor als m'n manager zou zeggen dat het niet kon, dat het niet paste binnen de regels die stelden dat je eerst zoveel dienstjaren moest hebben, dat er geen ruimte was in de planning, dat ik niet gemist kon worden, dat klanten op me rekenden of gewoon dat hij het niet zag zitten en niet zou toestaan.
Een aantal maanden later reisde ik door Sri Lanka, ging ik vanaf een boot duiken op de Malediven, deed ik m'n Divemaster opleiding in Sulawesi, Indonesië en deed ik m'n eerste visa-run vanuit Thailand naar Myanmar omdat de paar weken visum die ik had niet voldoende bleken te zijn omdat het backpacken de leven in Thailand gewoon te relaxt was.
Een inzicht dat ik opgedaan had was dat het loont om uit te zoeken wat voor regelingen er zijn. Ik had een paar jaar iedere maand van mijn bruto salaris geld in laten houden en op de Levensloop rekening gestort. Over dit geld hoefde ik geen belasting te betalen zo lang als het op die rekening stond. Ik heb met mijn werkgever afgesproken dat het bedrag op mijn levenslooprekening uitgespreid over vier maanden zou worden uitbetaald tijdens mijn reis. Hier betaalde ik aanzienlijk minder belasting over omdat ik met onbetaald verlof ging en mijn inkomen verder nul was. Van het geld dat ik netto op mijn rekening gestort kreeg de maanden tijdens mijn ‘onbetaald’ verlof kon ik geweldig reizen, een week liveaboard duiken betalen, zelfs mijn volledige DM opleiding financieren.
Met nieuwe energie ging ik weer aan de slag bij m'n oude club. Ik deed een paar geweldige trainingen en opleidingen die ik voor mezelf had uitgezocht, betaald door de baas. Ik werkte weer hard, ik spaarde overuren op en kreeg die uitbetaald, ik spaarde weer lekker voor m'n Fuck You Money pot.
Een echt Fuck You moment en ontslagbrief
Een aantal jaren later, met een paar interne wijzigingen, bedrijfsovername en een veranderende rol voor mijn persoontje, werd mij een (vond ik) verdiende promotie afgehouden. M'n toenmalig manager had andere ideeën met m'n carrière dan ikzelf. Ik werd gesommeerd (weer saaie) opleidingen te doen zodat ik me een bepaalde kant op zou kunnen ontwikkelen. Ik werd geacht bepaalde sales targets te halen terwijl ik vond dat ik gewoon lekker bezig was met mooie dingen voor leuke klanten. En m'n klanten vonden dat ook en betaalden daar ook voor dus wat nou sales target en programma management?
Er werd me verteld dat een promotie er (wederom) niet in zat omdat dit niet ging vanwege allemaal bureaucratische #BullShit regels maar dat ik wel financieel gecompenseerd zou worden. Dit was zo'n duidelijk signaal waar het universum mij iets probeerde duidelijk te maken, dit kon ik niet negeren. Ik wachten tot de bonus op m'n rekening stond en de dag erna, de laatste dag van de maand, stond ik bij m'n manager aan het bureau om te vertellen dat ik weg ging. Zonder al te veel woorden vuil te maken vertelde ik haar dat ik alle dingen ging doen die zij me niet toestond binnen het bedrijf, Fuck You dan doe ik het toch zelf!
14 maanden solo wereldreis
Een maand of twee opzegtermijn later stapte ik in het vliegtuig naar Spanje om daarvandaan over land en zee, dwars door de Sahara, met 'openbaar vervoer' naar Dakar te reizen. Het was het begin van een 14 maanden solo reis door Afrika en Azië waarin ik een flink gedeelte van m'n #FuckYouMoney uitgaf, het was de beste bestemming voor dat zuurverdiende geld.
Tijdens deze reis kwam ik achter een aantal consequenties:
Voor mezelf beginnen
Het tweede deel van mijn Fuck You Money heb ik besteed aan het voor mezelf beginnen. De week nadat ik terug was in Nederland heb ik me ingeschreven bij de KVK en begon ik met dingen doen waar ik plezier in heb, goed in ben, die andere mensen blijkbaar waarderen en waar ze me voor willen betalen.
Het kostte me best veel tijd om betaalde opdrachten te krijgen en ik heb best af en toe getwijfeld over mijn beslissing maar vlak voor de bodem van mijn Fuck You Money geraakt werd, begon het te lopen. Al vrij vlot verkocht ik mezelf prima en werkte ik bijna fulltime, maar verdiende ik veel meer dan toen ik dienst was. Ik zette dit geld opzij voor mindere tijden, ik was door mijn lange reis niet (meer) geinteresseerd in een dure auto of telefoon, ik schafte de voor mijn werk benodigde dingen aan met aandacht voor functionaliteit en niet uiterlijkheden, hoe stoer het eruitziet of andere #BullShit redenen.
Huisje, boompje, ...
Ik ontmoette de vrouw die later mijn vrouw zou worden en we genoten van het goede leven als DINK (Double Income No Kids) in Amsterdam, waar ze bij mij was komen wonen en vervolgens ook kon gaan werken. We kochten het huis dat ik al sinds mijn studententijd huurde en financierden dat met een hypotheek op basis van haar salaris, omdat ik zelfstandig was telde mijn inkomen en vermogen niet (voldoende) mee.
We hielden redelijk wat over en zetten dat op een spaarrekening. We belegden niets omdat we ons Fuck You Money niet wilden verspelen. Daarnaast hield ik wel wat speelgeld over en rommelde hiermee vrij serieus met Turbo’s, en verdiende daar zelfs best leuk aan, soms. Dit geld zag ik als speelgeld en wat ik hiermee verdiende maakte ik op een feestelijke manier op of besteedde ik aan vakanties.
We gingen een maand op reis (naar de Andaman Islands) en ik vroeg haar ten huwelijk op een onbewoond eiland waar we 20 minuten naar toe hadden gezwommen.
We renoveerden het appartement volledig. ‘Omdat’ de hypotheek rond was en we het appartement officieel in bezit hadden, nam mijn vrouw ontslag en gingen we vier maanden op huwelijksreis (Japan, Vanuatu, New Caledonia).
Werkdruk, stress, niet-sfeerverhogend
We werkten allebei redelijk hard, ik met mijn eigen bedrijfje, mijn vrouw met de eene corporate job na de andere. We leefden lekker en met name ikzelf hield voldoende geld over om m’n Fuck You Money pot te vullen. Mijn vrouw had inmiddels (ook) haar motorrijbewijs en na wat omzwervingen haar droom motor gekocht, een rode Ducati ( Monster 796). Mijn vrouw raakte wel een paar keer in werksituaties terecht die niet heel sfeerverhogend werkten, burnout, harde onderhandelingen, wel promotie/geen promotie. We hielden voldoende over om af en toe wat extra af te lossen op onze hypotheek.
Buitenland woon wensen
We hadden naar elkaar uitgesproken dat we weg wilden uit Nederland, ergens anders wonen en werken. Ik kreeg een opdracht in India en was in onderhandeling met Australië voor een baan. Mijn vader werd (erg) ziek. Buitenland plannen in de ijskast en ik heb de laatste maanden van het leven van mijn vader er altijd voor hem kunnen zijn. Ik werkte toen gewoon even niet en vond dat belangrijk en bijzonder mooi, ookal was de situatie natuurlijk verschrikkelijk. Na het overlijden van mijn vader, bleven wij bewust in Nederland wonen om er voor mijn moeder te zijn, maar het kriebelde wel.
Nadat wij tijdens een wintersport hadden besloten dat we gingen proberen om naar Londen te verhuizen omdat het (belasting-ontwijkende) grote bedrijf waar mijn vrouw werkte die kant op ging, kreeg ik een opdracht in Londen, dus binnen twee weken geschiedde het.
Londen, meer, sneller, harder, duurder
Londen was fantastisch, en duur, hectisch en hard werken, maar wel erg leuk. We hadden een gaaf appartement gehuurd (in Camden) met een extra slaap- en badkamer zodat vrienden en familie ons konden opzoeken, wat veelvuldig gebeurde.
Investeren in ons 'vastgoed'
We hielden ons appartement aan in Amsterdam en verhuurden dit binnen een maand aan een expat familie. Tussendoor losten we extra af op de hypotheek en betaalden we de boete voor tussentijdse renteverlaging. Onze maandelijkse lasten gingen (best flink) omlaag en de inkomsten op de verhuur gingen ieder jaar een paar procent omhoog, naast de waardestijging van het appartement die ook erg prettig is.
We investeerden in een uitbouw, bouwden 30 M2 extra aan voor een extra woonkamer en een extra master bedroom. Op papier leverde dit direct een enorme waardestijging op en voor de verhuur aan expats werd ons appartement steeds interessanter. We betaalden dit uit ons Fuck You Money fonds, cash, geen lening.
Tijd voor plan B: We vertrekken
Na een paar jaar, en weer een soort halve burnout voor mijn vrouw verder, bespreken we op het eiland Formentera (naast Ibiza) de stand van zaken, hoe zitten we er in, hoe willen we verder, willen we in Londen blijven wonen en dit leven leiden? Op het strand, blote voeten, biertje, zonsondergang, besluiten we van niet. We trekken de stekker er uit.
Dit is, blijkt als we er iets langer over nadenken, het moment voor Plan B. Al sinds ik van mijn lange reis terug ben en zeker sinds wij elkaar leerden kennen, is plan B: er vandoor, lang op reis…
Binnen vier maanden is alles geregeld en zitten we in het vliegtuig, enkele reis Zuid-Amerika. Met een Fuck You Money pot van een kleine €80K gaan we het wel zien.
We komen na anderhaf jaar reizen, voor vier weken terug naar Nederland, vooral om onze familie en vrienden te kunnen zien, en vertrekken weer verder. Na weer een jaar doen we dit nog een keer, en vertrekken weer.
Het reizen wordt steeds goedkoper en onze Burn-Rate steeds lager. We zijn steeds vaker in een land waar onze uitgaven lager zijn dan er binnenkomt aan huur. We zijn extra blijven aflossen en we houden dus steeds meer over van de huuropbrengst.
Van Slow Travel naar Nomadic FIRE
Na 3,5 jaar reizen maken we de balans op en bedenken we dat we het anders willen gaan doen. We willen niet terug naar huis maar we willen wel (veel) minder reizen. We spreken met elkaar af dat we een prettige plek, ergens op de wereld, gaan zoeken waar we lang gaan verblijven, niet noodzakelijker wijs om te werken, dus afhankelijk van de Cost Of Living kunnen we dit lang volhouden. Mijn Fuck You Money is nog niet op maar we besluiten hiervan €10K te reserveren als ‘Noodfonds’ voor als we terug willen/moeten naar Nederland om de eerste maanden te kunnen dekken. Daarnaast besluiten we onze levensstijl aan te passen, waar we ook terecht komen, om ons Burn-Rate lager te laten zijn dan ons passieve inkomen. Kortom we zijn #FIRE. Met een Net-worth van iets meer dan €600K!
We komen via via in aanraking met een ondernemer op de Malediven en we bezoeken hem en een aantal guesthouses die hij heeft en runt op de verschillende eilanden. We spreken met hem af om hem het volgende seizoen te gaan helpen, een guesthouse voor hem te gaan managen, op een van de prachtige eilanden van de Malediven, waar manta roggen en walvis haaien zwemmen. We geven aan dat we geen inkomen verwachten of nodig hebben en komen overeen dat hij ons een deel van de winst betaald, alleen als er winst wordt gemaakt dus.
Locked Down in India
We gaan terug naar India, waar mijn vrouw een opleiding tot yoga juf doet, een Yoga Teacher Training Course …. , gewoon omdat het kan en omdat ze het leuk vindt, en wie weet kan ze er ooit iets mee. We verhuizen naar Goa en worden steeds meer geconfronteerd met Corona/COVID-19. We besluiten te blijven, trekken in een appartement met keuken, doen inkopen en komen in de eerste lockdown terecht.
Dat is nu bijna een half jaar geleden, we leven echt als gepensioneerden (ik ben op dit moment 46 jaar oud) en we vinden het heerlijk. We koken zelf, gaan af en toe uit eten, blijven vrij veel thuis want veilig ivm Covid, we hebben geen auto of scooter, we geven erg weinig geld uit en omdat onze Burn-Rate lager is dan ons passief inkomen (we hebben dus eigenlijk een negatief Withdrawal-Rate) wordt ons #FIRE-fonds alleen maar (langzaam) groter.
En omdat ik nu nog meer tijd heb voor mezelf dan ooit, zit ik nu op een van onze twee balkonnetjes, het is rond de 30 graden buiten, in mijn korte broek en ontbloot bovenlijf, de goedkoopste Gin&Tonic binnen handbereik, te typen.
-=-
Edit: ik heb naar aanleiding van reacties een stukje tekst verwijderd wat vooral als afleiding en wellicht als een poging tot zelfpromotie werd ervaren.
Edit: op verzoek TL:DR toegevoegd
Edit: ik heb wat tekst aanpassingen gedaan, kopjes toegevoegd en #HASHTAGSVERWIJDERD ;-)
submitted by MerHeNomadic to DutchFIRE [link] [comments]

Vanguard Institutional Plus fondsen kosten update

Voor de Vanguard fans een update met betrekking tot de "Vanguard Institutional Plus" fondsen. Die kwamen er hier matig vanaf, maar in het najaar van 2019 zijn de beheerkosten verlaagd. Kreeg hier verschillende vragen over van mensen, dus een update met de stand van vandaag.
In plaats van met "tracking difference" zoals in de post kijk ik naar de kosten op basis van "echte kosten benadering". Ik doe dit om twee redenen:
Let dus op dat de uitkomsten hier niet 1:1 met een tracking difference te vergelijken zijn. Voor meer info over de verschillen daartussen zie hier.
Ok let's get into the rabbit hole:
Voor het dividendlek pak ik het gemiddelde lek over de jaarverslagen van 2014-2019. Tot 2017 deed VWRL amper aan securities lending, dus ook bij de fondsen pak ik voor securities lending de gemiddeldes over 2018-2019. Het is best wat werk om de transactiekosten ook uit de jaarverslagen te halen, maar Vanguard heeft braaf MiFID II PRIIPs documentatie hier publiek beschikbaar staan daarvoor. Als ik dat verzamel dan kom ik hier op uit:
Fonds TER Transactie Lending Income Totaal Dividendlek
Global Stock Index Fund 0.11% 0.01% 0.02% 0.10% 18.3%
Emerging Markets Stock Index Fund 0.16% 0.02% 0.04% 0.14% 10.5%
Global Small-Cap Index Fund 0.24% 0.05% 0.09% 0.20% 18.6%
Transactie = Transaction costs (interne transactiekosten fonds).
Update 17-10: Overdraft fees + securities lending fees staan ook in mifid template, eerder nam ik deze als kosten mee. In de jaarverslagen zie ik haast geen overdraft, dus het zal voornamelijk lending fees zijn. Deze worden echter volgens het jaarverslag weggestreept tegen de lending inkomsten. Daarom neem ik deze kosten hier niet meer mee.
Deze drie fondsen zijn voor Europese begrippen fors in omvang. Global en Emerging rond de 8 miljard vermogen, small cap 1.6 miljard. Daardoor zijn ze vrij efficiënt in interne transactiekosten en lijken ze me levensvatbaar genoeg voor de toekomst.
Als we neutraal naar market cap mixen (79/11/10) komen we uit op 0.115% aan kosten. Nice. Maar we hebben nog wat dividendlek. Met dezelfde 79/11/10 weging is dat gemiddeld 17.5%. Nu weet ik niet hoeveel dividend er in de toekomst uitgekeerd zal worden. In het verleden is het zo'n 2.5% geweest (bron: Vanguard VT). Geen idee of het verleden zich herhaald, maar laten we die 2.5% maar even pakken. 17.5% * 2.5% = 0.437% lek.
Totale kosten = 0.115% + 0.437% lek = 0.552%.
Geen ESG uitsluitingen, wat betreft market cap pakken we op deze manier 99% van de markt mee. Alleen Emerging Markets Small Caps mist, dat is zo'n 1% van de markt.
Bij toepassen zelfde methodiek, maar dan small caps niet meegenomen kom je op 0.538% aan totale kosten. Dan pak je zo'n 89% van de markt mee, dat is meer in lijn met VWRL.
Aanvullend: bij VWRL betaal je wat spread bij aankopen. Bij deze fondsen betaal je eventueel wat in- of uitstapkosten via swing pricing.
Vanguard FTSE All-World (VWRL)
VWRL even ter vergelijk op dezelfde wijze:
Totale kosten = 0.231% + 0.286% lek = 0.517%.
Geen ESG uitsluitingen, wat betreft market cap pak je via VWRL 89% van de markt mee.
Dividendlek USA bij Ierse fondsen
Vreemd, de fondsen hebben dus een wat groter dividendlek als de ETF. Daardoor gaan de kosten omhoog ondanks de super lage beheerkosten. Dat blijkt na wat zoeken door Amerika te komen. Voor nerds die de details wil weten zie dat hier. Je zou dit eventueel kunnen oplossen:
In plaats van "Global stock" zou je los Europa (TER 0.08%), Pacific (TER 0.12%) en Japan (0.12%) kunnen nemen voor de institutional plus funds. En dan US via hun S&P500 ETF (TER 0.07%) of via FTSE North America UCITS ETF (TER 0.10%).
Voordeel
Nadelen:
Brokers
De Institutional Plus klasse fondsen zijn alleen via de grootbanken te krijgen. Binck heeft dezelfde fondsen ook via de normale fonds klasse. Maar die hebben een wat hogere TER en zijn daarom minder interessant. Je kan dan beter VWRL nemen bij Binck. Niet iedere grootbank heeft ieder fonds beschikbaar, even alles op een rijtje:
Fonds Rabobank ABN Basis ABN Plus ING
Global Stock Index Fund x x x x
Emerging Markets Stock Index Fund x x x
Global Small-Cap Index Fund x
European Stock Index Fund x x x
Japan Stock Index Fund x x
Pacific ex-Japan Stock Index Fund x x
S&P 500 UCITS ETF x x x x
FTSE All-World ETF (VWRL) x x x
Let bij ING even op. Voor sommige fondsen hebben ze naast ze de Institutional Plus prijsklasse ook de duurdere op de lijst staan. Ik snap even niet waarom ze dat doen en waarom iemand die zou willen nemen.
Geen of beperkte transactiekosten:
Hier komen nog wel beheerkosten bij. Hier niet opgenomen omdat dit afhankelijk van je bank en belegd vermogen. Je zult deze dus even zelf moeten uitrekenen en er bij op moeten tellen.
Conclusie
Op basis van de huidige data zijn de fondsen op een fractie na (0.02%) even duur als VWRL. Ik zou die fractie negeren, zo precies is de data misschien niet eens waarmee ik reken. Voor wie een alternatief zoekt voor VWRL bij de Rabobank zijn de Institutional Plus fondsen een prima alternatief. Bij ING of ABN Plus zou je het kunnen overwegen, maar dat hangt af van je persoonlijke voorkeur met betrekking tot de volgende voor en nadelen:
Voordelen
Nadelen
Disclaimer: beschouw deze post niet als advies. Ik ben geen financieel, fiscaal, belegging adviseur en of specialist. In bovenstaande tekst zitten vast fouten. Mocht dat zou zijn dan hoor ik het graag. Check altijd je zaken zelf voordat je keuzes maakt.
submitted by gerbenvl to DutchFIRE [link] [comments]

Artikel 34 - Roleplay & Ledenaantal Criminele Organisaties

Goeiundag,
Ik heb even een suggestie omtrent de ledenaantallen van criminele organisaties. Ik ben zelf van mening dat ze best wel mogen verhoogd worden naar 16/17. Ik heb hier een paar argumenten voor.
De meeste personen die nu in een criminele organisatie zitten weten ongeveer hoe het is gegaan van slots in organisaties die zat eerst rond 7/8, die is toen gegaan naar 11 in begin mei. na een tijdje is dit naar 15 gezet, dit was op het moment dat er ongv 200 mensen in de server zaten op drukke avonden.
Op dit moment zijn er 300 mensen in de server waarvan meerdere mensen in de wachtrij. het speler aantal is gigantisch verhoogt. en dus is er ook meer om tegen op te kunnen als criminele organisatie, met het aantal nerfs wat er bij gekomen is, denk aan: Wapenlimieten, wapenverkoop prijzen, niet van de motor af kunnen schieten, beperkte draai cirkel met het schieten van een wapen, de drugs prijzen omlaag, de bank prijzen omlaag. om gewoon even de wat grotere dingen op te noemen. Vind ik dat het redelijk gerechtvaardigd is om op basis van al deze dingen criminele organisaties ruimte te geven voor iets meer adem ruimte, je moet er ook niet vanuit gaan dat wij met zn 16/7'en online zijn tegelijkertijd, op drukke avonden zijn we vaak met 9/10 (in pavlov dan) en misschien nog wat man in de queue.
Het is een lang verhaal, maar wanneer je de moeite neemt om het te lezen. vind ik het op zn minst redelijk. ik sta uiteraard open voor discussie in de comments. zolang het maar ontopic blijft.
Max
submitted by Maxiii03 to tedeapolis [link] [comments]

Waar willen jullie niet op bezuinigen?

Afgelopen week, toen ik mijn huishoudboekje/budgetten nog eens door zat te nemen, kwam ik tot de conclusie dat daarin eigenlijk weinig meer te bezuinigen valt...
Aan de ene kant ben ik zeer tevreden dat ik alle kosten zo ver heb teruggebracht. Maar aan de andere kant realiseer ik me ook dat ik mijn weg naar FIRE nu dus niet meer kan verkorten door minder uit te geven. Als ik nog sneller FI wil zijn, zal ik mijn inkomen moeten verhogen. Dat is ergens toch ook wel jammer.
Een groot deel van mijn uitgaven is simpelweg vereist (belastingen e.d.). De zaken waarin wel speling zat, heb ik al zo ver mogelijk teruggedrongen. Verder terugdringen zou op sommige vlakken nog wel kunnen, maar dan vind ik het echt te veel ten koste gaan van mijn levensstandaard.
Ik vraag me af hoe dat bij jullie zit: op welke kosten zouden jullie echt niet (verder) willen bezuinigen, ondanks dat dit wel mogelijk is?
Laat ik zelf beginnen:
submitted by Zwerfkip to DutchFIRE [link] [comments]

DORSALE LOOPHULP VOOR LICHAAMLIJK BEPERKTE KINDJE EN WAT EEN BLIJDSCHAP! YouTube Hulst markt en winkelstraat 21 april 2020 Le Temps Yvette Ravell Samen is veel leuker. Ook voor jongeren met een verstandelijke beperking.

We kennen het allemaal wel, beperkte vistijd, verplichtingen vanuit huis of vanuit werk. Ook ik heb hiermee te maken en een belangrijk aspect in mijn visserij is de voorbereiding. Ik wil de vistijd die ik heb zo effectief mogelijk benutten en eenmaal aan de waterkant, wil ik mijn plan van aanpak al klaar hebben. Onder voorbereiding vallen alle mogelijke situaties waar ik mee te maken heb of ... Een erfenis valt niet in de beperkte gemeenschap van goederen. Ook niet als je erft terwijl je getrouwd bent. Koop je van dat geld een huis, dan valt dat er ook niet in. Dit komt omdat deze “zaak” de erfenis “vervangt”. Wendy moet daar wel bewijs van bewaren want aan het huis zelf kun je niet zien hoe het is betaald. Zo krijg je het huis op 1 naam juist wel in de beperkte gemeenschap ... De leden van het Hooggerechtshof hebben volgens haar een ‘belangrijke maar beperkte rol’. De bevolking mag dan ook niet verwachten dat de rechters politieke discussies beslechten, en rechters ... Beperkte rechten ontstaan gewoonlijk door vestiging, maar kunnen ook ontstaan door verjaring of zaaksvervanging (art. 3:.81 lid 1 BW). Voor de heffing van overdrachtsbelasting worden verkrijgingen krachtens boedelmenging, erfrecht of verjaring worden echter niet aangemerkt als een verkrijging (art. 3 WBR). Een beperkte lockdown vreselijk? Deze mensen vinden het juist prettig: ‘Het brengt ook mooie dingen’ poll Ondernemers die vrezen voor een faillissement, horecapersoneel dat opnieuw thuiszit ...

[index] [4327] [1441] [7451] [2452] [3196] [1367] [2014] [3475] [3924] [4761]

DORSALE LOOPHULP VOOR LICHAAMLIJK BEPERKTE KINDJE EN WAT EEN BLIJDSCHAP!

Wit is ook een kleur - promo - Duration: 2:37. DeFamilieFilmTv 19,485 views. 2:37. De Grootste Willy en Max LuckyTV compilatie ooit! Op werkbezoek - Duration: 43:29. ... Voor veel mensen is het doen van leuke activiteiten met vrienden of vriendinnen een vanzelfsprekendheid. Gezellig winkelen, een avondje naar de bioscoop of d... Tideli omgeving Ouarzazate 18-07-2020 Https://najiba.nl DORSALE LOOPHULP VOOR LICHAAMLIJK BEPERKTE KINDJE EN WAT EEN BLIJDSCHAP! Salaam alaikoem beste volger... Een 1,5 meter-samenleving is moeilijk voor de horeca maar vooral ook de beperkte winstgevende mogelijkheden , dit is duidelijk merkbaar wanneer je in de winkelstraat bent voor de klassieke winkels ... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

#